HUURCONTRACT VAN EEN VAKANTIEWONING

CLAUSULES

EERSTE.- Het kantoor MULTITURISOL S.L. met CIF nr. B-54.893.375 biedt het onroerend goed, in toerismeverhuur, alleen aan voor gebruik als vakantiehuis, de huurder aanvaardt en verklaart uitdrukkelijk hiermee volledig akkoord te gaan.

De huurder erkent dat het gehuurde onroerend goed in goede staat verkeert en compleet is met inboedel, apparaten, stoffering, toegangsdeuren, sloten, vast meubilair, glas en allerlei voorzieningen, en in dezelfde staat en naar volle tevredenheid van de eigenaar, om het aan het einde van dit contract terug te geven.

De huurder stemt ermee in om op geen enkel moment de toegelaten maximale bezetting te overschrijden (inclusief kinderen ouder dan 2 jaar) tijdens de huurperiode te overschrijden, die allemaal moeten voldoen aan de voorwaarden en beperkingen opgelegd op grond van dit contract.

In geval van overschrijding van het aantal toegestane personen, behoudt Multiturisol SL zich het recht voor om het contract onmiddellijk te annuleren of een extra bedrag in rekening te brengen.

Het bijgevoegde Spaanse registratieformulier voor reizigers in Spanje moet door alle bewoners van het onroerend goed worden ingevuld en bij het agentschap worden ingediend.

TWEEDE.- Dit huurcontract is geldig vanaf 16.00 in de middag op de dag van aankomst tot 10.00 uur op de dag van vertrek met afgifte en teruggave van de sleutels op beide data.

DERDE.-Teneinde de reservatie te bevestigen, dient 50% te worden betaald per bankoverschrijving op de rekening met IBAN-nummer ES73 0081 1575 9300 0136 3438, BIC: BSABESBB van Banco Sabadell. De huurder vermeldt als mededeling zowel de naam van de gehuurde villa als de data van de reservatie. De borg en de resterende 50% kan worden betaald: ofwel vooraf via overschrijving, indien overhandiging van de sleutels zonder contact gewenst, of bij aankomst op kantoor contant of per bankkaart.

ANNULATIE. Indien de huurder besluit de reservatie te annuleren, en dit meer dan 60 dagen voor de hierboven vermelde datum van betreding van de woning, brengt dit een boete van 50% van de overeengekomen huurprijs teweeg. Deze boete wordt 100 % indien de annulatie plaatsvindt binnen de 60 dagen voorafgaand aan de hierboven vermelde aankomstdatum.

VIERDE.- BORG. Bij aankomst betaalt de huurder een borgsom van 100,-€UROS x het maximaal aantal toegelaten gasten in het gehuurde goed, waarmee hij zowel het beoogde doel van de bovengenoemde wet naleeft, zijnde aan alle verplichtingen beantwoorden die voortvloeien uit dit contract, zowel als die van het dekken van de mogelijke overbezetting van gasten die in het pand zijn toegestaan. De borg zal terugbetaald worden aan de huurder na aftrek van de vastgestelde gebreken.

VIJFDE.- Indien de huurder, na het verstrijken van de in bovengenoemde tweede lid overeengekomen termijn, de woning niet vrijwillig verlaat en deze vrij, leeg en ter beschikking stelt aan het agentschap, is hij verplicht aan laatstgenoemde het bedrag te betalen van HONDERD EURO VOOR ELK UUR VERTRAGING (100€ / UUR) bij het verlaten van het huis, als een strafrechtelijke clausule die vrijelijk door de partijen is overeengekomen in overeenstemming met artikel 1152 van het Burgerlijk Wetboek. (behalve voor een andere voorafgaande overeenkomst met het agentschap)

De huurder moet ervoor zorgen dat al het afval dagelijks wordt afgevoerd naar de lokale containers die op de openbare weg zijn geplaatst. Als afval thuis wordt achtergelaten, worden er kosten in rekening gebracht om dit te verwijderen.

De keuken moet schoon zijn, zonder etensresten en met schoon keukengerei. Het kantoor behoudt zich het recht voor om schoonmaakkosten in rekening te brengen van minimaal 200,-€ als er moet worden schoongemaakt. Deze vergoeding wordt in mindering gebracht op de eerder overeengekomen wettelijke borg.

ZESDE.- Het agentschap MULTITURISOL S.L. verbindt zich ertoe al het mogelijke te doen om de werking van alle gepubliceerde diensten van de accommodatie te garanderen, zoals internettoegang, kabel- of satelliettelevisie, warm water, apparaten, enz., al naar gelang het geval, hoewel ze niet verantwoordelijk is voor het niet-functioneren van dergelijke items, waarbij ze zich ertoe verbinden al het mogelijke te doen om een ​​eventuele tegenvaller zo snel mogelijk in orde te brengen.

De huurder erkent dat het gebruik van de diensten waarmee het gehuurde kan worden verstrekt, bijvoorbeeld zwembaden, open haarden, terrassen en dergelijke, potentieel gevaarlijk kan zijn en potentiële risico's inhoudt bij onjuist gebruik, vooral door kinderen, het gebruik van genoemde faciliteiten is bijgevolg altijd voor eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid.

De huurder zal het gehuurde goed uitsluitend voor bewoning gebruiken en zal zorgvuldig handelen teneinde schade of verlies aan het onroerend goed te voorkomen en het onroerend goed te allen tijde in een goede schone en hygiënische staat te houden.

De huurder aanvaardt dat het onderhoudspersoneel van het zwembad en de tuinman één of twee keer per week toegang hebben tot het buitenterrein van het pand, zonder voorafgaande kennisgeving en op minder ongelegen uren, voor het onderhoud en de schoonmaak van het zwembad en voor het tuinieren.

ZEVENDE.- De huurder stelt de eigenaar en/of het bedrijf MULTITURISOL S.L. vrij van alle aansprakelijkheid voor de schade die zij aanrichten aan voorwerpen of mensen en is zowel burgerlijk als strafrechtelijk aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt.

ACHTSTE.- Het bedrijf MULTITURISOL S.L. noch de eigenaar is verantwoordelijk voor de schade die kan worden veroorzaakt aan de huurder als gevolg van toevallige gebeurtenissen of overmacht, zoals overstromingen, water- en gaslekken, kortsluitingen, aardverschuivingen van enig element van het gebouw, enz.

MULTITURISOL S.L. aanvaardt ook geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de veiligheid van het huis of voor de schade die kan worden veroorzaakt aan mensen of voorwerpen die zich daarin bevinden, in geval van brand, diefstal, schade en allerlei soorten ongevallen.

NEGENDE.- VERPLICHTINGEN.   De huurder is verplicht:

a).- Het gehuurde goed en de bijgebouwen in perfecte staat en met de nodige zorg te bewaren en eventuele schade aan de woning door hun schuld of nalatigheid te melden.

b).- Om de gebruiken van goed nabuurschap en gemeentelijke verordeningen in acht te nemen. Hij/zij mag geen handelingen verrichten, noch in het gehuurde goed, noch in de rest van het onroerend goed, en activiteiten die het schaden, of die overlast, ongemak of schandalen kunnen veroorzaken voor de buurt.

Het is ten strengste verboden om na 23.00 uur te feesten of harde geluiden te veroorzaken.

c).- Om op verantwoorde wijze gebruik te maken van de middelen die hen ter beschikking worden gesteld (verwarming, airconditioning, enz.), evenals de apparaten en meubels die in huis beschikbaar zijn.

d).- Om toegang te verlenen tot het gehuurde goed aan het agentschap of aan elke andere persoon die hem vertegenwoordigt om de werking van een dienst te inspecteren of om de naleving van contractuele verplichtingen te verifiëren.

e).- Om het agentschap zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van elk incident, zoals een storing, schade of ongeval dat zich in het huis kan voordoen.

Als het makelaarskantoor het redelijke vermoeden heeft dat er een dreigend gevaar is voor een persoon of eigendom in het pand, kan het toegang krijgen zonder voorafgaande kennisgeving.

f).- Het gehuurde goed aan het einde van dit contract in een perfecte staat van netheid en zorg teruggeven, zoals vandaag afgeleverd.

g).- Om te voldoen aan de overige verplichtingen voorzien in de huurderswetgeving en in het Burgerlijk Wetboek.

h).- Als de huurder niet voldoet aan de voorwaarden en verplichtingen die in dit contract zijn uiteengezet, moet hij het pand verlaten, zijn eigendommen verwijderen en het in goede staat, zonder schade of afval in het huis, tuin of straat teruggeven.

TIENDE.- VERPLICHTINGEN VAN HET AGENTSCHAP MULTITURISOL S.L.

Het agentschap MULTITURISOL S.L. verbindt zich ertoe:

a).- De woning in perfecte staat van gebruik, bewoonbaarheid, netheid en veiligheid af te leveren, evenals het elektriciteitsnet en de watervoorziening in goede staat te voorzien.

b).- Zo snel mogelijk een mogelijk defect of storing van essentiële huishoudelijke apparatuur te herstellen.

c).- Ervoor te zorgen dat de rust van de huurder niet verstoord wordt tijdens de huurperiode van het gehuurde goed.

ELFDE.- In geval het onroerend goed tijdens de huurperiode niet beschikbaar is voor gebruik vanwege redenen, gebeurtenissen of omstandigheden buiten de wil van het agentschap, zal deze met de nodige zorgvuldigheid proberen om een ​​alternatieve accommodatie te bieden die minstens gelijk is aan de woning wat betreft bezettingsgraad, ligging en waarde, en die voldoet aan de redelijke tevredenheid van huurder.

Indien er geen alternatieve woning kon worden gevonden en aan de huurder ter beschikking kon worden gesteld, zal het agentschap alle gedane betalingen onmiddellijk terugbetalen, waardoor dit contract vanaf dat moment nietig is zonder dat er nog iets kan worden gevorderd tussen de partijen.

TWAALFDE.- De aanwezigheid van huisdieren moet voorafgaand aan de reservatie van het gehuurde goed worden overeengekomen en uitdrukkelijk door het agentschap worden goedgekeurd. Een toeslag van ZES EURO/NACHT (6 .- €/NACHT) per dier wordt in rekening gebracht.

Onverminderd de door partijen in het voorgaande derde lid overeengekomen huurprijs, worden de volgende extra's en kosten overeengekomen:

1).- Kinderbedjes of -stoelen: 4.-€/nacht/stuk, (aan te geven bij de reservering).

2).- Extra persoon: 12.-€/nacht. (inclusief extra bed, bedlinnen en handdoeken) Voorafgaande bevestiging en schriftelijke toestemming van het agentschap is vereist.

3) Laden van elektrische auto's: 25.- € / nacht (aan te geven bij de reservering)

DERTIENDE.- Het is ten strengste verboden de woning geheel of gedeeltelijk onder te verhuren, evenals de overdracht van een deel van de gehuurde woning of het laten gebruiken ervan door andere personen die geen gezinsleden of gasten van de huurder zijn en die niet inbegrepen zijn in het Spaanse registratieformulier voor reizigers in Spanje, overhandigd aan MULTITURISOL S.L.. Het niet naleven van deze clausule zal reden zijn voor onmiddellijke beëindiging van dit contract.

VEERTIENDE.- BEINDIGING.- Als één van de voorwaarden als ongeldig wordt beschouwd, wordt de rest van het contract niet beïnvloed.

In geval van niet-naleving van de clausules van dit contract, door één van beide partijen, zal dit contract met volledig recht worden beëindigd, zonder recht op enige schadevergoeding van beide partijen.

VIJFTIENDE.- Voor elke twijfel of verschil dat kan ontstaan ​​bij de interpretatie of uitvoering van dit contract, onderwerpen de contracterende partijen zich uitdrukkelijk aan de rechtbanken van Denia en hun hogere hiërarchische lijn, waarbij ze uitdrukkelijk afstand doen van elk ander rechtsgebied dat daarmee overeenstemt.

Alle uitgaven en kosten die voortvloeien uit een contractuele schending zullen worden gedragen door de in gebreke blijvende partij, inclusief de erelonen van zijn advocaat en van de advocaat van de tegenpartij, zelfs wanneer hun tussenkomst niet verplicht was.

En als bewijs van conformiteit, gelezen en vertaald door de verschijnende partijen, en als een getrouwe uitdrukking van hun vrije wil bevonden, bevestigen en bekrachtigen zij de inhoud ervan, geschreven op 4 pagina's, door het betalen van 50% van de overeengekomen huurprijs.

Contactgegevens

Multiturisol.SL B54893375
Calle Bacallar 12
03720 Benissa
Contact Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.,

All Rights Reserved.

Download rental agreement